ARHITEKTUUR – ja LINNAPLANEERIMINE

Arhitektuurne projekteerimine

Alustame koostöös kliendiga lähteülesande koostamisest. Oleme arhitektidena kliendi kõrval esimesest visandist viimase spetsifikatsioonini.

Peaprojekteerimine

Komplekteerime lähteülesandele sobivaima meeskonna ja aitame kokku panna kogu ehitamiseks vajamineva projektdokumentatsiooni.

Detailplaneeringud

Koostame planeeringuid eelkõige objektidele, mille puhul võtame enda kanda ka edasise projekteerimise etapi. Planeeringulahendusega paralleelselt koostatud eskiisprojekt aitab mõista, millised reeglid kehtestatakse.

TÖÖD MÄLESTISTEL JA MUINSUSKAITSEALADEL

Ehitusuuringud

Selgitame välja objekti ehitusloo, ehitusetapid, kaardistame kultuuriväärtuslikud tarindid ja detailid. Hindame seisukorra ja anname väärtushinnangu edasiseks. Töö tulemusena selgub mida säilitada ja mida võib muuta.

Muinsuskaitse tegevuskava koostamine

Tegevuskava alusel tehakse töid mälestisel juhul, kui kavandatav tegevus ei vasta hooldus- ja remonttööde mõistele, kuid tööde iseloomust ja keerukusastmest lähtuvalt ehitusprojekti koostada pole vaja.

Muinsuskaitse eritingimused üld- ja detailplaneeringutele, projekteerimistingimustele

Eritingimused tuleb koostada, kui planeeritaval maa-alal asub muinsuskaitseala, kinnismälestis või nende kaitsevöönd. Eritingimuste eesmärk on läbi kaaluda, et planeeritaval maa-alal kavandatavate muudatustega oleksid tagatud muinsuskaitseala või kinnismälestise säilimise ja kaitsevööndiga seatud eesmärgid.

Toetuste taotlemine 

Toetuste taotlemine mälestise või muinsuskaitsealal asuva ehitise säilitamiseks – selle hooldamiseks, konserveerimiseks ja restaureerimiseks.